top-landing.com/ Polityka prywatności

Niniejsza Aplikacja gromadzi niektóre dane osobowe Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą polecenia drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel przetwarzania danych

Najlepsze lądowanie przez A. K. Vimercate (MB) Włochy

Adres e-mail posiadacza: info@top-landing.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez niniejszą Aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, są: Dane dotyczące użytkowania; Cookie.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem określonych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem dan
ych. Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Dotyczących Użytkowania, automatycznie gromadzone podczas korzystania z niniejszej
Applicazione.Se nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeśli użytkownik odmówi ich powiadomienia, świadczenie Usługi może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie. Użytkownicy, którzy ma
ją wątpliwości co do tego, jakie Dane są obowiązkowe, są zachęcani do kontaktu z Właścicielem.Ewentualne kor
zystanie z plików cookie – lub innych narzędzi śledzenia – przez niniejszą Aplikację lub właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację, jeśli nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Żądanej przez Ciebie Usługi, oprócz dodatkowych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce plików cookie , jeśli są dostępne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Aplikacji i zapewnia, że ma prawo do ich komunikowania się lub rozpowszechniania, uwalniając Posiadacza od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Jak i gdzie przetwarzane są zebrane dane

Jak go leczyć

Posiadacz podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych, Per
sonali.Il przetwarzanie odbywa się za jego pośrednictwem i/lub narzędzi telematycznych, w sposób organizacyjny i logiczny ściśle związany z określonymi celami. Oprócz Posiadacza, w niektórych przypadkach inne strony zaangażowane w organizację niniejszej Aplikacji (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mogą mieć dostęp do Danych, które są również wyznaczone, w razie potrzeby, odpowiedzialne za leczenie właściciela. Zaktualizowana lista menedżerów zawsze może być zamówiona od właściciela leczenia.

Podstawa prawna leczenia

Właściciel traktuje dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów; Uwaga: W niektórych jurysdykcjach Posiadacz może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, dopóki nie zrezygnujesz z takiego leczenia. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Leczenie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i / lub wdrożenia środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Posiadacz;
 • traktowanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania uprawnień publicznych, w których zainteresowany jest Posiadacz;
 • jest konieczne do realizacji uzasadnionego interesu Posiadacza lub osób trzecich.

Zawsze jednak można zwrócić się do Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego leczenia, a w szczególności o określenie, czy traktowanie jest oparte na prawie, przewidzianym w umowie lub koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w leczenie. Aby uzyskać więcej informacji, skontakt
uj się z właścicielem.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innego kraju niż twój dom. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji leczenia, zapoznaj się z sekcją szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do uzyskania informacji na temat podstawy prawnej przekazywania Danych poza Unią Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także środków bezpieczeństwa podjętych przez Posiadacza danych.Możesz sprawdzić, czy

którekolwiek z transferów zostało opisane właśnie poprzez zapoznanie się z sekcją niniejszego dokumentu na temat szczegółów postępowania z danymi osobowymi lub żądanie skontaktowanie się z właścicielem w szczegółach podanych podczas otwarcia.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy między Posiadaczem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane osobowe zebrane w celach związanych z prawem użytkownika będą przechowywane do czasu wypełnienia tego interesu. Dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu, do którego dąży Posiadacz, można uzyskać w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Posiadaczem.

W przypadku, gdy leczenie odbywa się na podstawie Twojej zgody, Posiadacz może przechowywać dane osobowe dłużej do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto Posiadacz może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu. Po

upływie okresu przechowywania Państwa Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym na koniec tego okresu nie można już wykonywać prawa dostępu, usuwania, poprawiania i prawa do przenoszenia Danych.

Cel przetwarzania zebranych danych

Dane użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełnienia zobowiązań prawnych, udzielenia odpowiedzi na żądania lub działania egzekucyjne, ochrony praw i interesów użytkownika (lub praw Użytkowników lub osób trzecich), wykrycia wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także w następujących celach: Zarządzanie tagami, Statystyka, Platforma i Usługi hostingowe oraz Rejestracja i Uwierzytelnianie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celu przetwarzania i danych osobowych przetwarzanych w każdym celu, można zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych”.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i w następujących usługach:

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi jest funkcjonalny do scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi w tej Aplikacji.Korzy
stanie z takich usług wiąże się z przepływem Danych Użytkownika przez to samo i, w stosownych przypadkach, ich przechowywanie.

Menedżer tagów Google (Google LLC)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC.

Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce leczenia: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Tarcza Prywatności temat.

Usługi platformy i hostingu

Usługi te są przeznaczone do obsługi i obsługi kluczowych składników tej aplikacji, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie tej aplikacji z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi, takich jak narzędzia analityczne, zarządzanie rejestracją użytkowników, zarządzanie komentarzami i bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem danych o
sobowych.Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów w różnych lokalizacjach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji przechowywania Danych Osobowych.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com jest platformą dostarczaną przez Automattic Inc. który pozwala Właścicielowi rozwijać, obsługiwać i hostować tę Aplikację.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce leczenia: Stany Zjednoczone – Pol-ERR:REF-NOT-FOUND-ityka prywatności.

Rejestracja i uwierzytelnianie

Przy rejestracji lub uwierzytelnieniu Użytkownik zezwala na jej identyfikację i udzielenie jej dostępu do dedykowan
ych usług. W zależności od poniższych usług rejestracji i uwierzytelniania mogą być świadczone za pomocą strony trzeciej. W takim przypadku aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez usługę innej firmy, która jest wykorzystywana
do rejestracji lub identyfikacji. Niektóre z poniższych usług mogą również gromadzić Dane Osobowe w celach targetowania i profilowania; Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z opisem każdej usługi.

WordPress.com logowanie jednokrotne (Automattic Inc.)

WordPress.com Logowanie jednokrotne to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Automattic Inc. podłączony do sieci WordPress.com.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce leczenia: Stany Zjednoczone – Pol-ERR:REF-NOT-FOUND-ityka prywatności.

Statystyki

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi leczenia monitorowanie i analizowanie danych o ruchu drogowym oraz śledzenie zachowania użytkownika.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats to usługa statystyczna świadczona przez Automattic Inc.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; Dane użycia.

Miejsce leczenia: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Posiadacza.

W szczególności masz prawo do:

 • cofania zgody w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie wcześniej wyrażonych danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa opozycji można znaleźć w poniższej sekcji.
 • uzyskać dostęp do danych. Masz prawo do uzyskania informacji na temat Danych przetwarzanych przez Posiadacza, niektórych aspektów leczenia oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
 • sprawdzić i poprosić o sprostowanie. Możesz sprawdzić, czy Twoje dane są poprawne i zażądać aktualizacji lub korekty.
 • ograniczyć leczenie. W przypadku zastosowania określonych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku Posiadacz nie będzie traktować Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • usunąć lub usunąć swoje Dane Osobowe. Gdy obowiązują określone warunki, możesz zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • danych lub przekazania ich innemu posiadaczowi. Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym formacie, do powszechnego użytku i czytelny za pomocą automatycznego urządzenia oraz, w miarę możliwości technicznych, do uzyskania transferu bez przeszkód na rzecz innego posiadacza. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są traktowane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie której użytkownik jest częścią lub na środkach umownych z nim związanych.
 • złożyć skargę. Możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły prawa do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w wykonywaniu uprawnień publicznych, w których udział jest Posiadacz, lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Posiadacza, Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się traktowaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownicy są informowani, że jeśli ich dane są traktowane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się leczeniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel traktuje dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak wykonywać prawa

Aby skorzystać z twoich praw, Użytkownicy mogą skierować wniosek do danych kontaktowych Posiadacza określonych w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Posiadacza tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Dowiedz się więcej o leczeniu

Obrona w sądzie

Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Posiadacza w sądzie lub na etapie przygotowawczym jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z niniejszej Aplikacji lub Połączonych Usług przez Użytkownik
a. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Posiadacz może być zobowiązany do ujawnienia Danych na wniosek organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na Żądanie użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć ci dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących Określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacja

Ze względu na potrzeby związane z pracą i konserwacją, niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, które są plikami rejestrugodakcyjnymi i mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje nieuwzwiązane w niniejszej polityce

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być w każdej chwili wymagane do właściciela Administratora przy użyciu danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby dowiedzi
eć się, czy którekolwiek z usług innych firm, z których korzystasz, je wspierają, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Posiadacz Leczenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez powiadomienie Użytkowników za pośrednictwem jednego z skrajności kontaktowych, których jest w posiadaniu. Często sprawdzaj tę stronę, odwołując się do ostatniej zmodyfikowanej daty na dole. Jeśli

zmiany wpłyną na leczenie, którego podstawą prawną jest zgoda, Posiadacz ponownie odbierze Twoją zgodę, jeśli to konieczne.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które, bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, sprawiają, że osoba zidentyfikowana lub zidentyfikowana jest osobista.

Dane użycia

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z tą Aplikacją, adresy w notacji Jednolitego Identyfikatora Zasobów (URI), czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi , kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi z serwera (dobry koniec, błąd itp.) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używane przez odwiedzającego, różne czasowe konotacji wizyty (np. czas pobytu na każdej stronie) oraz szczegóły trasy stosowane w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym Użytkownika.

Użytkownika

Osoba, która korzysta z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Zainteresowanym.

Zainteresowany

Osoba, do której odnoszą się Dane osobowe.

Odpowiedzialny za leczenie (lub odpowiedzialny)

Osoba fizyczna, prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot, który traktuje dane osobowe w imieniu Posiadacza, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Właściciel leczenia (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, usługa lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych i przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej Aplikacji. Właścicielem niniejszej Aplikacji jest Właściciel Leczenia, o ile nie określono inaczej.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Usługi

Usługa świadczona przez niniejszą Aplikację zgodnie z definicją zawartą w jej warunkach (jeśli taka istnieje) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają zostać rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Niewielka część danych przechowywanych w urządzeniu Użytkownika.


Referencje prawne

Niniejsza polityka prywatności jest napisana na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Aplikacji.

error: Il contenuto è protetto da copyright !!
top_landing_logo

Richiedi il tuo Preventivo GRATUITO

Lascia i tuoi riferimenti, ti ricontatteremo GRATUITAMENTE per analizzare la tua richiesta.